POZVÁNKA na členskou schůzi družstva

na členskou schůzi družstva SBD Rybníčky II – družstvo, „v likvidaci“, 
se sídlem Kroměříž, Talichova 3272/33, PSČ 767 01, IČ 26265940, 
která bude zahájena dne 15. prosince 2022 v 17.00 hodin 
ve školní jídelně Slovan, Zeyerova ul. v Kroměříži.
 
 
S Programem: 
1) Zahájení členské schůze.
 2) Volba předsedajícího. 
3) Volba skrutátora a ověřovatele zápisu. 
4) Schválení programu členské schůze 
5) Schválení účetní závěrky za r.2021.
 6) Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace. 
7) Schválení konečné účetní závěrky (za likvidační období). 
8) Schválení konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace. 
9) Schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku. 
10)Závěr členské schůze. 
 
Veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou k dispozici k nahlédnutí 
na adrese Michal Koranda, Talichova 3271, Kroměříž.
 
V Kroměříži dne 29. listopadu 2022 
 
předseda představenstva: Michal Koranda